flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           

                                                                                              Наказом голови Орджонікідзевського

 районного суду м. Запоріжжя

                                                                                            від  06 листопада 2018 року № 58-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про взаємодію Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

 із засобами масової інформації та журналістами

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це положення визначає особливості взаємодії Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (далі – Суд) із засобами масової інформації та журналістами (далі – ЗМІ).

1.2. Положення розроблено на підставі законодавства України з повагою до свободи слова  журналістів та редакційної свободи засобів масової інформації, з урахуванням права громадян отримувати інформацію із зали суду, особливостей роботи медіа при висвітленні судових справ та з огляду на важливість авторитету і неупередженості суду в демократичній державі.

1.3. Взаємодія Суду зі ЗМІ здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», з дотриманням порядку, встановленого Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України та з урахуванням встановлених ними обмежень, Кодексом суддівської етики, затвердженим XI черговим з'їздом суддів України 
22.02.2013, а також Законом України «Про державну таємницю». 

1.4. Метою взаємодії Суду із ЗМІ є:

- підвищення рівня відкритості правосуддя;

- зміцнення авторитету правосуддя;

- підвищення ефективності судового захисту прав і свобод громадян та суб’єктів  підприємницької діяльності – фізичних та юридичних осіб;

- розповсюдження у ЗМІ достовірної інформації про діяльність суду загальної юрисдикції;

- підвищення рівня взаємної довіри та партнерства між суспільством та органами судової влади;

- проведення заходів з метою формування у громадськості об’єктивної оцінки діяльності судової системи.

1.5. Завданням взаємодії Суду із ЗМІ є:

- надання ЗМІ офіційних відомостей про діяльність Суду, за виключенням тих, що належать до службової інформації або відносяться до державної, комерційної, банківської чи іншої таємниці;

- підготовка та проведення інформаційних заходів, спрямованих на висвітлення діяльності Суду;

- організація висвітлення у ЗМІ питань, що входять до компетенції загальних судів;

- оперативне реагування на події у світовому та (або) національному інформаційному просторі, що стосуються діяльності судів загальної юрисдикції.

1.6. Взаємодія зі ЗМІ відбувається шляхом забезпечення:

-     надання ЗМІ офіційних відомостей, у тому числі направлення прес-релізів щодо діяльності суду, за виключенням інформації з обмеженим доступом, а також відомостей по судовим справам, в яких провадження триває;

-   організації висвітлення у ЗМІ питань, що входять до компетенції загальних судів;

-   акредитації представників ЗМІ для висвітлення діяльності Суду;

-   проведення прес-конференцій, брифінгів за участю уповноважених осіб Суду з найбільш актуальних направлень діяльності судів загальної юрисдикції із запрошенням ЗМІ для їх висвітлення;

-  проведення Судом науково-практичних семінарів та конференцій за участю представників загальних судів, інших державних органів, а також національних й іноземних наукових та інших установ (організацій) із запрошенням представників ЗМІ для їх висвітлення;

-     участі головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретаря) суду у нарадах та семінарах, що проводяться державними органами та іншими організаціями з питань взаємодії зі ЗМІ.

1.7. Положення містить додатки, які можуть бути використані кожен окремо.

 

ІІ. Організація взаємодії Суду із ЗМІ

 

2.1. У відносинах між Судом і ЗМІ контактними особами є голова Суду, його заступник, керівник апарату суду та його заступник, суддя-спікер (суддя-речник), головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар) або інша особа, яка виконує функції взаємодії із забезпечення зв’язків із ЗМІ та діє відповідно до своєї посадової інструкції.

Інформація про цю особу (осіб), її (їх) прізвище, ім’я та по-батькові, спосіб контакту з нею (ними) (телефон, електронна пошта) оприлюднюються  на інформаційному стенді в приміщенні Суду та/або на веб-сайті Суду.

2.3. Двосторонні зв’язки суду із засобами масової інформації забезпечує  головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар суду), або інша особа, яка виконує функції взаємодії із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації.

2.4. Висвітлювати офіційну позицію від імені суду, брати участь у публічних заходах за участю представників ЗМІ, а також виконувати інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії суду зборами суддів уповноважений суддя-спікер.    

 

ІІІ. Обов’язки ЗМІ під час відвідування Суду

 

3.1. Представники ЗМІ (друкованих, мовних, електронних ЗМІ – журналісти, оператори, фотографи тощо), відвідуючи Суд з метою виконання професійних обов’язків, мають ознайомитися з цим Положенням та бути обізнаними з:

- необхідністю розуміння принципів діяльності органу судової влади і прояву поваги до суддів та з невтручанням ЗМІ у здійснення правосуддя;

- необхідністю прояву поваги до учасників судового процесу;

- гарантіями кожної особи на повагу до приватності; дотриманням прав організацій на захист їх ділової репутації;

- правовою відповідальністю журналіста за розголошення конфіденційної інформації (втручання в приватне життя);

- правовими наслідками поширення недостовірної інформації та правом кожного на справедливий судовий розгляд його/її справи неупередженим судом.

3.2. Присутність працівників ЗМІ у приміщенні Суду не повинна створювати незручностей для працівників та відвідувачів Суду.

3.3. Присутність працівників ЗМІ у залі судового засідання під час розгляду справи не повинна відволікати головуючого суддю (суддів) та учасників процесу.  

3.4. Непідкорення законним розпорядженням головуючого судді під час розгляду справи є проявом неповаги до суду і може стати підставою для застосування заходів процесуального примусу (попередження, видалення із зали судового засідання) та притягнення до адміністративної відповідальності (ст. 185-3 КУпАП).

3.5. Проведення фото-, відео- та теле- зйомки у загальних приміщеннях Суду завчасно  узгоджується з адміністрацією Суду (головою суду, керівником апарату суду або їх заступниками) шляхом подання відповідного клопотання за формою у Додатку 2 до цього Положення.

3.6. ЗМІ зобов’язані знати правові наслідки поширення у своїх матеріалах недостовірної інформації про особу (дифамація) та/або розголошення конфіденційної інформації (втручання в приватне життя).

3.7. Відповідно до Кодексу суддівської етики судді не мають права коментувати справи, які перебувають у їхньому провадженні, інформацію про суть конфлікту, його правову природу і можливі правові наслідки для учасників судового процесу. Офіційну інформацію щодо справи можна отримати з прес-релізу на офіційному веб-сайті Суду.

 

ІV. Доступ ЗМІ до приміщення Суду та в зали судових засідань

 

4.1. Доступ ЗМІ до судового розгляду забезпечується такими способами:

-  присутністю ЗМІ під час розгляду справи в Суді, під час якої у встановлених законом випадках забезпечується можливість здійснення нотаток, використання портативної та стаціонарної апаратури, проведення фотозйомки, відеозапису, аудіозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню;

- проведенням онлайн-трансляції судового засідання у справі, що має суспільний інтерес, технічними засобами суду на порталі та YouTube-каналі «Судова влада України».

4.2. Доступ журналістів до приміщення Суду і залів судових засідань, в яких відкрито розглядаються справи,  відбувається на загальних підставах з дотриманням вимог Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, який розміщений на інформаційному стенді в приміщенні Суду.

4.3. Представники ЗМІ мають пред’явити редакційне посвідчення, а за його відсутності – документ, що посвідчує особу. ЗМІ не можуть бути обмежені в доступі до приміщення Суду або залів судових засідань на тій підставі, що вони не є учасниками процесу, не мають відношення до конкретної справи, яка розглядається в Суді.

4.4.  Розгляд справ в Суді відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом.  

Суд вмотивованою ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.  

4.5. ЗМІ, як і представники громадськості, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні та під час проголошення судових рішень без попереднього дозволу (акредитації).

4.6. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні в залі суду можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності – експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.  

4.7. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація із обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, Суд може постановити ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.

4.8. ЗМІ можуть використовувати портативні аудіозаписуючі  пристрої, вести стенограми, нотатки, інші письмові записи без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

4.9. ЗМІ у цивільному, адміністративному судовому процесі, під час розгляду справ про адміністративні правопорушення можуть проводити в залі судового засідання фото-, відео- зйомку з використанням портативних технічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

Можливість проведення фото-, відеозапису у залі суду під час відкритого судового засідання у кримінальному процесі вирішується судом (на підставі ухвали суду) по кожній справі з урахуванням думки учасників процесу та інтересів правосуддя (з огляду на права неповнолітніх, потерпілих від злочину, потреби захисту свідків тощо).

4.10. Трансляція судового засідання по радіо, телебаченню (включаючи стрім, онлайн-трансляцію через мобільні телефони) у будь-якому судовому процесі можлива лише з дозволу суду (на підставі ухвали суду).

ЗМІ, які мають на меті звернутись до Суду з клопотанням щодо організації та проведення онлайн-трансляції судового засідання у справі, що має суспільний інтерес, технічними засобами суду на порталі та YouTube-каналі «Судова влада України», повинні завчасно (не менше ніж за 3 дні) надати головуючому судді у справі письмове клопотання про такі наміри за формою, що міститься в Додатку 3 до цього Положення. Рекомендується, щоб журналіст одночасно повідомив особу, на яку покладено виконання функцій взаємодії за ЗМІ (прес-секретаря), про факт відправлення клопотання.

Клопотання про проведення трансляції судового засідання власними технічними засобами необхідно подати завчасно до початку судового засідання (рекомендується не пізніше, ніж за 3 дні до судового засідання) за формою, наведеною у Додатку 4 до цього Положення.

Трансляції судових засідань можуть бути дозволені лише в тих випадках, коли вони не створюють небезпеки впливу на потерпілих, свідків, учасників судових розглядів, народних засідателів, присяжних або суддів.

Якщо всі учасники цивільної або адміністративної справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, транслювання перебігу судового засідання здійснюється в мережі Інтернет в обов’язковому порядку.

Використання систем відеоконференц-зв’язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні не допускається.

 

V. Проведення в залі судового засідання

фото- і кінозйомки, теле-, відео-, аудіозапису, трансляції судового засідання

 

5.1. ЗМІ, які планують проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомку, теле-, відео-, звукозапис із застосуванням різних типів апаратури, рекомендується завчасно (не менше ніж за 1 годину до початку судового засідання) надати головуючому судді у справі письмове клопотання про такі наміри за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення. Рекомендується також повідомляти особу, на яку покладено виконання функцій взаємодії зі ЗМІ (прес-секретаря), про факт відправлення клопотання.

Подання клопотання не є обов’язком ЗМІ, проте є додатковою гарантією їх права на присутність у залі судового засідання, оскільки надає можливість головному спеціалісту із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретарю) або іншій уповноваженій особі Суду завчасно виділити місця для представників конкретних ЗМІ з урахуванням кількості місць в залі судових засідань.

5.2. Головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар) або інша уповноважена особа Суду до початку судового засідання у справі допомагає розташуватися ЗМІ в залі судового засідання, координує їх розташування  в залі, забезпечуючи представництво від різних ЗМІ (друковані, мовні, центральні, регіональні, іноземні тощо), а також координує дії інших осіб, які висвітлюють процес, ведуть фото- та відеозйомку.  

Представники ЗМІ та журналісти до початку судового розгляду мають розташуватися у залі таким чином, щоб не створювати перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

При розташуванні стаціонарної або портативної апаратури ЗМІ мають враховувати, що перебіг судового процесу фіксується Судом технічними засобами в порядку, встановленому законом, а тому розташування апаратури не повинно створювати перешкод фіксації та якості звукозапису.

5.3. У випадку присутності представників ЗМІ під час розгляду справ, що мають суспільний інтерес (резонансних судових процесів),  Судом забезпечується рівний доступ як представників громадськості, так і медіа.

5.4. У разі великої кількості представників ЗМІ та журналістів, які бажають висвітлювати хід судового процесу та звернулися до Суду із відповідними клопотаннями в порядку, передбаченому п. 5.1 цього Положення, головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар) або інша уповноважена особа Суду повідомляє про кількість виділених для ЗМІ місць в залі і може запропонувати самим визначитись, хто займе такі місця.  У разі, якщо між ЗМІ не досягнуто відповідної згоди, зайняття відведених для ЗМІ місць у залі судового засідання здійснюється представниками ЗМІ в порядку черговості надходження їх клопотань до Суду.

5.5. За відсутності клопотань від ЗМІ щодо проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням різних видів апаратури, головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар) або інша уповноважена особа Суду повідомляє про кількість виділених для ЗМІ місць в залі, а також кількість місць, що будуть зайняті ЗМІ, які подали клопотання в порядку, передбаченому п. 5.1 цього Положення, та за наявності вільних місць у залі може запропонувати ЗМІ, які попередньо не подали клопотань, визначитись, хто з них займе вільні місця для ЗМІ.

За відсутності вільних у залі судових засідань місць для ЗМІ, що попередньо не подали клопотання, головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар) або інша уповноважена особа Суду, має визначити, яким чином інші ЗМІ отримають інформацію про хід судового розгляду, та координує цей процес.

5.6. Перед початком судового засідання представникам ЗМІ та журналістам надається на їх вимогу «Пам’ятка для представників ЗМІ» (Додаток 5 до цього Положення) із рекомендаціями щодо особливостей участі ЗМІ у судових засіданнях.

5.7. Головуючий суддя (колегія суддів) у справі на відповідній стадії судового процесу ставить на обговорення учасників процесу клопотання ЗМІ про можливість проведення фото-, відеозйомки і постановляє ухвалу про дозвіл або відмову у проведенні зазначених дій.

У випадку відмови у проведенні фото-, відеозйомки головуючий суддя (колегія суддів) зазначає підстави такого рішення.

В ухвалі про дозвіл на проведення фото-, відеозйомки головуючий суддя (колегія суддів) може визначити, зокрема, місце розташування в залі знімальної апаратури, а також осіб, які її використовують. Особи, які проводять зйомку та запис, повинні залишатися на визначених місцях і дотримуватися порядку протягом всього судового засідання до того моменту, як головуючий суддя (колегія суддів) покине залу судового засідання, якщо не узгоджено інше. Фотографам, операторам та іншим особам не дозволено пересуватися по залі судового засідання під час слухання справи.

5.8. Всі присутні в судовому засіданні мають дотримуватися порядку під час судового засідання та виконувати розпорядження головуючого судді.

5.9. Журналісти мають пам’ятати, що судовий процес – це встановлена процесуальним законом форма розгляду судової справи, а вони є лише його спостерігачами. Відповідно до вимог процесуального законодавства ЗМІ можуть за допомогою фото-, відео- та аудіозапису висвітлювати саме хід судового засідання, а не безпосередньо осіб, що беруть участь у справі. Тому представникам ЗМІ та журналістам при висвітленні перебігу судового розгляду, слід утримуватися від здійснення фото- та відеозйомки крупним планом суддів та учасників справи.

Коли учасниками адміністративного процесу є особи, які є суб’єктами владних повноважень, їх згода на проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також при трансляції судового засідання по радіо і телебаченню не потрібна.

5.10. За порушення особами, які присутні в залі судового засідання, визначених законодавством загальних правил поведінки в судовому засіданні або невиконання ними розпоряджень головуючого, Суд може застосувати заходи процесуального примусу, зокрема, зробити попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалити із зали судового засідання. При прояві злісної непокори, суд негайно після вчинення порушення вирішує питання про притягнення винних осіб до відповідальності за неповагу до суду, у зв’язку з чим у судовому засіданні оголошується перерва.

5.11. Під час судового засідання ЗМІ забороняється:

5.11.1. заходити до зали судового засідання після початку розгляду справи;

5.11.2. сперечатись із суддею, судовим розпорядником або працівником судової охорони;

5.11.3. користуватись мобільним телефоном з метою розмови під час судового засідання;

5.11.4. вживати їжу, напої або гумку;

5.11.5. розміщувати без дозволу головуючого судді на його робочому місці пристрої відео-, звукозапису (мікрофони);

5.11.6. обговорювати з присутніми у залі хід судового засідання;

5.11.7. ставити запитання учасникам справи та суддям;

5.11.8. виходити із зали судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі, а також пересуватись залою під час розгляду справи.

 

VI. Доступ ЗМІ до судових рішень

 

6.1. Доступ ЗМІ до судових рішень, ухвалених Судом, забезпечується такими способами:

- присутністю ЗМІ в залі судового засідання під час проголошення судового рішення;

-  розміщенням судових рішень в Єдиному реєстрі судових рішень у мережі Інтернет;

- публікацією текстів судових рішень в друкованих засобах масової інформації у випадках, встановлених законодавством.

6.2. Публічно проголошені судові рішення можуть бути відтворені без обмежень. Використання в ЗМІ повного тексту рішення або його фрагментів, без редагування, що змінює його зміст, можливе лише з посиланням на присутність при його проголошенні.

При висвітленні судових процесів, по яких зберігається можливість оскарження, журналісти повинні уникати висловів, що є доречними лише щодо справ із закінченим провадженням. Наприклад твердження "Рішення державного органу протиправне" доцільно замінити виразом "Рішення державного органу оскаржено в судовому порядку" (якщо справа перебуває на розгляді), а у ситуації, де зберігається можливість апеляційного оскарження "Суд встановив порушення законодавства. Суд дійшов висновку що…"

6.3. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення у випадках, встановлених законом.  

6.4. Оприлюднення судових рішень у мережі Інтернет здійснюється через Єдиний державний реєстр судових рішень на офіційному веб-порталі www.reyestr.court.gov.ua.  

6.5. Публікація текстів судових рішень в друкованих виданнях здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до судових рішень" від 22 грудня 2005 року № 3262-IV.

 

VII. Інформаційні запити ЗМІ і журналістів

 

7.1. За отриманням інформації щодо організації діяльності Суду, статистичної інформації, кадрового, матеріального забезпечення, з інших питань ЗМІ та журналісти мають право звертатися із інформаційним запитом до Суду з дотриманням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".  

7.2. У запиті на отримання інформації повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові запитувача,   письмова або усна інформація, що цікавить, та адреса, за якою необхідно надіслати відповідь.

7.3. Запити можуть подаватися  до Суду поштою, факсом, телефоном, електронною поштою на вибір запитувача.  

7.4. Суд надає інформацію, що стосується його діяльності, письмово, усно, за телефоном чи із використанням публічних виступів.

7.5. З метою підвищення оперативності в наданні інформації на запити,  журналіст має право адресувати запити судді-спікеру Суду, головному спеціалісту із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретарю), або особі, на яку покладені функцій взаємодії зі ЗМІ.

7.6. Відповіді на інформаційні запити надаються у формі, спосіб та терміни, встановлені законодавством.

7.7. Офіційна письмова інформація, надана Судом, може оприлюднюватися у ЗМІ без перевірки.

7.8. Відповідно до вимог законодавства України, ЗМІ не надається інформація:

- розкриття якої порушить право людей на недоторканість приватного життя;

- яка містить державну, службову, професійну, комерційну, банківську або іншу таємницю;

- яка може принижувати честь та гідність людини;

- яка пов’язана з даними учасників судового процесу, оприлюднення яких заборонено законами України;

- розкриття та публікація якої порушили або обмежили б права та свободи людини або перешкоджали суду розглядати справу;

- матеріали нерозглянутих справ.

 

VIII. Організаційні питання проведення інтерв’ю із суддями

 

8.1. Головний спеціаліст із забезпечення зв’язків із ЗМІ (прес-секретар суду), або особа яка виконує функції взаємодії зі забезпечення зв’язків із ЗМІ, організовує інтерв’ю з суддею-спікером.

8.2. Правовий статус учасників інтерв’ю визначено так, що той, хто бере інтерв’ю і той, хто відповідає на питання, є співавторами інтерв’ю.

8.3. Рішенням зборів Суду обрано суддю-спікера, який надає офіційні коментарі, відповіді, інтерв’ю від імені Суду представникам засобів масової інформації, у тому числі у справах, що становлять суспільний інтерес.

8.4. У разі, якщо ЗМІ має намір взяти інтерв’ю в судді-спікера, рекомендується завчасно планувати інтерв’ю, узгодивши з головним спеціалістом із забезпечення зв’язків із ЗМІ (прес-секретарем суду) не менш ніж за два дні до інтерв’ю тему розмови, надати попередньо питання, повідомити орієнтовну дату запланованого виходу матеріалу та погодити  час зустрічі.

8.5. Як співавтор, суддя-спікер має право ознайомитися з підготовленим до поширення матеріалом, внести свої корективи у текст власних відповідей, якщо їх зміст перекручено,  погодити назву матеріалу тощо.

 

IX. Акредитація журналістів для висвітлення діяльності Суду

 

9.1. Допуск журналістів на заходи, які проводяться Судом (збори суддів, прес- конференції, міжнародні зустрічі, семінари тощо), здійснюється у формі акредитації.

9.2. Інформування представників ЗМІ про проведення акредитації на заходи, які проводитиме Суд, відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб сайті суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ (в разі повідомлення таких Суду).

9.3. Акредитація представників ЗМІ, незалежних журналістів та технічних працівників здійснюється головним спеціалістом із забезпечення зв’язків із ЗМІ (прес-секретарем суду) у часових межах, визначених у прес-анонсі.

9.4. Порядок проведення акредитації представників засобів масової інформації, незалежних журналістів та технічних працівників при суді встановлюється відповідним положенням суду, яке розміщується на його офіційному веб – сайті.

 

X. Надання інформації про діяльність Суду через офіційний сайт Суду та в соціальній мережі

 

10.1. Каналами розповсюдження інформації щодо діяльності Суду є офіційний сайт Суду (https://og.zp.court.gov.ua/sud0818/), створений у мережі інтернет на платформі «Судової влади України» (https://court.gov.ua/), та соціальні мережі Facebook (https://www.facebook.com/og.zp.court.gov.ua/).

10.2. Інформація про діяльність Суду через офіційний сайт Суду та за допомогою соціальної мережі Facebook надається уповноваженими особами, відповідальними за забезпечення зв’язків із ЗМІ.

10.3. Суд забезпечує оперативність, своєчасність та достовірність наданої за допомогою мережі інтернет наступної інформації:

- загальна інформація про Суд, структура Суду, керівництво Суду, кількість суддів, нормативно-правові засади діяльності Суду;

- діяльність Суду із забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, відкриті дані тощо;

- новини про розгляд судових справ; висвітлення перебігу судових справ, що мають значний суспільний інтерес;

- спростування недостовірної чи неточної інформації, коментування інформації щодо діяльності суду;

- анонси подій, інформаційні оголошення, прес-анонси, прес-релізи та інші повідомлення;

- участь суддів та працівників апарату Суду у тренінгах, навчанні, підвищенні кваліфікації, нараді, засіданні та інших заходах;

- повідомлення про організаційні аспекти роботи Суду;

- висвітлення новел у законодавстві, судової практики, оголошення та інша актуальна інформація.

10.4. Сторінка суду у соціальній мережі Facebook також є платформою для висловлення окремих думок громадян та представників ЗМІ, вивчення громадської думки загалом.

10.5. Сторінку суду у соціальній мережі Facebook не можна використовувати для запиту інформації по конкретній справі. Також Суд не коментує рішення та не роз’яснює їх у коментарях до публікацій та у окремих повідомленнях користувачів соціальної мережі, надісланих до суду через мережу Facebook.

Представники ЗМІ мають: - утриматись від коментарів та повідомлень у соціальній мережі, які можуть мати ознаки впливу на суд; - не порушувати принципи незалежності суду та суддів; - не порушувати презумпцію невинуватості осіб; - не розповсюджувати неперевірену, не правдиву («фейкову») інформацію, яка вводить в оману громадськість, - утриматись від нецензурних та неповажливих коментарів до зроблених Судом публікацій.

 

XI. Заключні положення

 

11.1. Це Положення є обов’язковим для ознайомлення та виконання всіма представниками комунікаційної діяльності.

11.2.   Положенням у своїй роботі керуються голова Суду, його заступник, судді, суддя-спікер, керівник апарату суду та його заступник, головний спеціаліст зі забезпечення зв’язків із засобами масової інформації (прес-секретар), інші працівники апарату суду.

11.3 Доповнення та зміни до цього Положення вносяться відповідним наказом Голови суду.

11.4 Пропозиції про внесення змін та доповнень до цього Положення можуть бути внесені зацікавленими особами шляхом їх надсилання до Суду поштою, електронною поштою, особисто через канцелярію суду.

11.5. Контроль за виконанням Положення покладається на Голову суду.

 

 

Додатки

 

 

Додаток 1

 

 

ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ

НА ДОЗВІЛ ФОТОЗЙОМКИ, ВІДЕО- ТА АУДІОЗАПИСУ

У ВІДКРИТОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

 

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя 

                                Судді_______________________( П.І.Б.) 

 

Від журналіста / ЗМІ ________________,

(назва видання, ПІБ журналіста, посвідчення №__, дійсно до __)

 

контактний телефон __________________,

поштова/електронна адреса _______________________,

сторінка в мережі інтернет _____________,

 

№ справи:______________________

яку призначено:______________(час та дата)

 

  

КЛОПОТАННЯ

 

В Орджонікідзевському районному суді м. Запоріжжя  ____________________(час та дата слухання справи) призначено до судового розгляду справу № _______________(зазначається номер справи) щодо ____________________________ (якщо відомо – коротко зазначається суть справи).

Прошу надати дозвіл представникам _____________________ (повна назва ЗМІ) на здійснення фото- або кінозйомки, відео-, або/і звукозапису в залі судового засідання під час розгляду вказаної справи з метою підготовки відео або фото репортажу (необхідне підкреслити).

У судовому засіданні будуть присутні:

____________________________________

____________________________________

(зазначаються прізвища журналіста, оператора чи фотографа, які будуть присутні в судовому засіданні).

 

 

 

 

 Дата                           Підпис (Головний редактор/ Редактор / Журналіст)

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ФОТО- КІНОЗЙОМКИ, ТЕЛЕ-, ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ У ПРИМІЩЕННЯХ СУДУ (ВЕСТИБЮЛІ, КОРИДОРАХ, СХОДАХ) ТА НА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛІЙ ДО БУДІВЛІ СУДУ

 

Голові

Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

Калюжній В.В.

Від журналіста / ЗМІ ________________,

(назва видання, ПІБ журналіста, посвідчення №__, дійсно до __)

 

контактний телефон __________________,

адреса/сторінка в мережі інтернет _____________,

 

 

КЛОПОТАННЯ

 

Засоби масової інформації покликані інформувати громадськість про важливі події, що відбуваються у житті держави.

З огляду на вищезазначене та на те, що проведення судового засідання у справі № _____________(зазначається номер справи) щодо _________________(якщо відомо – коротко зазначається суть справи), заплановане на (час та дата слухання справи) становить вагомий суспільний інтерес (або зазначити іншу підставу), звертаємося до Вас із проханням надати дозвіл працівникам (повна назва ЗМІ) на здійснення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису у приміщеннях Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (вестибюлі, коридорах, сходах) та на території, прилеглій до будівлі суду, з метою підготовки репортажу.

 

  

 

Дата                                     Підпис (Головний редактор/ Редактор / Журналіст)

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСЛЯЦІЇ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ СУДУ

 

Голові

Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

Калюжній В.В.

 

Головуючому судді

Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

_________________________________________ (П.І.Б.)

 

Від журналіста / ЗМІ ________________,

(назва видання, ПІБ журналіста, посвідчення №__, дійсно до __)

 

контактний телефон __________________,

адреса/сторінка в мережі інтернет _____________,

 

№ справи:______________________

яку призначено:______________(час та дата)

 

 

 

КЛОПОТАННЯ

про трансляцію засідань суду технічними засобами суду

 

Відкритість будь-якого судового розгляду є однією із основоположних засад судочинства. У разі здійснення судового процесу публічно, підвищується довіра суспільства до суду та судової гілки влади в цілому.

В Орджонікідзевському районному суді м. Запоріжжя знаходиться справа ________________/ провадження __________________________ щодо ____________________________ (суть справи, викладення обставин на підставі яких справа вважається такою, що має значний суспільний інтерес).

Справу призначено до судового розгляду ____________________________ (час та дата слухання справи).

Вважаємо, що розгляд цієї справи має великий суспільний інтерес в Україні. Інформація про дану справу неодноразово була висвітлена в засобах масової інформації: ____________________ (перелік посилань на інтернет-публікації у ЗМІ).

Державна судова адміністрація України листом № 15-1924/16 від 14.03.2016 р. повідомила про можливість он-лайн трансляції судових засідань по справах, що мають значний суспільний інтерес, власними технічними засобами суду.

У зв’язку з тим, що вищезазначена справа має значний суспільний інтерес, для забезпечення об’єктивності висвітлення процесу, прошу Вас надати дозвіл на он-лайн трансляцію усіх судових засідань у цій справі до винесення остаточного рішення, а також забезпечити проведення такої трансляції технічними силами суду на YouTube-каналі «Судова влада України» через Державне підприємство «Інформаційні судові системи».

 

  

 

Дата                                     Підпис (Головний редактор/ Редактор / Журналіст)

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

ЗРАЗОК КЛОПОТАННЯ

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСЛЯЦІЇ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ВЛАСНИМИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

 

Головуючому судді

Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

_________________________________________ (П.І.Б.)

 

№ справи:______________________

 

яку призначено:______________(час та дата)

 

Від журналіста / ЗМІ ________________,

(назва видання, ПІБ журналіста, посвідчення №__, дійсно до __)

 

контактний телефон __________________,

поштова/електронна адреса _______________________,

сторінка в мережі інтернет _____________,

 

 

 

КЛОПОТАННЯ

про трансляцію судового засідання

 

В Орджонікідзевському районному суді м. Запоріжжя знаходиться справа ________________/ провадження __________________________ щодо ____________________________ (суть справи, викладення обставин на підставі яких справа вважається такою, що має значний суспільний інтерес). Справу призначено до судового розгляду _________________________________________ (час та дата слухання справи).

Вважаємо, що розгляд цієї справи викликав великий суспільний інтерес громадськості. Інформація про дану справу неодноразово була висвітлена в засобах масової інформації: ____________________ (перелік посилань на інтернет-публікації у ЗМІ).

У зв’язку з тим, що вищезазначена справа має значний суспільний інтерес, для забезпечення об’єктивності висвітлення процесу, прошу Вас надати дозвіл на он-лайн трансляцію судового засідання за цією справою, яке відбудеться _______________________(час та дата слухання справи) за допомогою власного технічного засобу ____________________ (найменування технічного засобу). Транслювання судового засідання, у разі отримання дозволу суду, буде відбуватись на каналі __________________________ (посилання на адресу у мережі Інтернет, де буде відтворюватись трансляція судового засідання).

 

  

 

Дата                                     Підпис (Головний редактор/ Редактор / Журналіст)

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

Пам’ятка для представників ЗМІ у вигляді інфографіки

 

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя всіляко сприяв і надалі сприятиме виконанню професійних обов’язків журналістів.

З метою ефективності подальшої співпраці просимо представників ЗМІ, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Упевнені, що разом ми зможемо гідно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ у судовому порядку.

З метою зручності та ефективності роботи Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя розроблено пам’ятку для представників ЗМІ та журналістів у вигляді інфографіки.

Ця пам’ятка носить інформаційний характер та містить основні засади участі ЗМІ у в судових засіданнях, юридичну термінологію, що найчастіше використовується судом при розгляді справ, правила поведінки в залі суду, витяги з нормативно-правових актів в даній сфері.

Пам’ятка надається представникам ЗМІ та журналістам на їх вимогу до початку розгляду справи.